شاید هنگامی که رییس جمهور با سواد و فهیم و دانشمند ومتجدد ما جناب آقای روحانی از حل شدن مشکلات آب خوردن مردم با رفع تحریم سخن گفتند(17/03/1394)

ما به دلیل بی سوادی وعقب افتادگی ومتحجری که نفهمیدیم که ایشان چه گفتند  ومنظور متعالی ایشان چه بود اما این را مفهمیم که حسین بن علی (ع) زیر بار نرفت و تحریم آب را او و دوستدارانش تحمل کرده وشهید شدند وگروهی به اسارت رفتند اما زیربار ظلم نرفتند شاید آنجا بعضی از افراد با سواد برای مذاکره و حضور نداشتند و از فواید آن بی اطلاع


سخن رهبری(1393/01/01)

چشممان به دست دشمن نباشد که کی تحریم را بر می دارد

به درک