زیبا کلام در مناظره ی دیروز با رسایی کلامی گفت که دل آدم منصف و واقع بین را می سوزاند آمریکا ستیزترین افراد این جامعه دموکراسی گریزترین افرادند نمی دانستم سران فتنه از آمریکاستیزترین افراد جامعه محسوب می شوند یا جناب خاطره یا افرادسبز کابینه ی بنفش دلم به حال این آمریکا ستیزان می سوزد کاش جناب زیبا کلام با منطق و نه از روی احساس صحبت می کردید از روی عقل نه از روی منفعت شخصی و حزبی