این روزهای تاریخ مرا مجبور به تورق دوباره ی تاریخ نمودتا یک بار دیگر به کودتای 28 مرداد 1332 گذری کنم وتفرقه وجدایی دو نیروی مفید را ورقی بزنم دو نیرویی که با نیروی و پشتیبانی مردمی می توانستند روزهای خوبی را برای ملت ما رقم بزند اما چه سود که نیروهای نفوذی واشنگتن که مجاهدت این دو را برنتابیدند میان آیت الله کاشانی و  دکتر محمدمصدق تفرقه ایجاد نمودند و بعد نیز هر کدام را به گوشه ای خزیدند تا تاریخ به قضاوت بنشیند.


آنها به گوشه ای خزیدند اما نفوذی ها واربابانشان هرگاه در بزنگاه های حساس خواستند و بخواهند از این حربه استفاده می کنند تا بین نیروهای مذهبی تفرقه ایجاد و هر اقدامی را به نفع نفوذی ها تمام نمایند. نیروی اصیل انقلابی باید به فکر این خدعه باشد و در این بزنگاه تاریخی با اقدامی انقلابی درست عمل کرده و از تاریخ درس صحیح عمل کردن را گرفت شاید در این برهه از تاریخ عمل درست کنار رفتن از صحنه به نفع هم حزبی باشد وشاید اقدام دیگری را طلب نماید .............            

                                                               درست به تاریخ نگاه کنیم تاریخ ناگزیر از تکرار است


شاید به همین دلیل است که امام  خمینی فرمودند مواظب اطرافیان و افراد بیت خود باشید