برجام برای ما عزت آورد

گوشه های از عزت برجامی دولت کلید:
  1. تجاوز به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده
  2. حادثه منا
  3. زانو زدن وزیر امور خارجه کشور در مقابل امیر کویت
  4. نپذیرفتن وزیر امور خارجه توسط عادل الجبیر
  5. قطع رابطه کشور جیبوتی
  6. قطع رابطه کشور مالدیو
  7. ممنوع الورود شدن 13 کشور به ایران
  8. تهدید شدن ایران توسط عربستان
  9. بسته شدن راه حج بر روی حج گذاران ایرانی
  10. و...............