آقای جهانگیری آیا می دانید هزینه ی اوقات فراغت این دختر چقدر است 
     وآیا می دانید که این هزینه هیچگاه به حساب پدر این فرزندان واریز نشد وهیچ کس پدر آنها را ذخیره ی نظام معرفی نکرد 
وآنها باز گله ای ندارن