رئیس جمهور چین بعد گفت و گوی تلویزیونی یک شنبه شب به وزرای مربوط اقتصاد چین دستور داد که پیگیری کنند ایران در این سه سال با وجود این رکود و تعطیلی کارخانجات و بیکاری و .... چگونه به این رشد چشم گیر رسیده

            در حالی که ما با جمعیت یک میلیارد ونیمی  وسه شیفت کار کردن و این همه صادرات هنوز به این رشد توسعه ای نرسیده ایم

                                           


       نارحت نباش عزیزم این آمار را تو کشور ما فقط یک نفر داره و خیلی باهاش ذوق می کنه.............

                                                       


                                                                    کارت را بکن