چند روز قبل داشتم برنامه دورهمی را نکاه می کردم که ناگهان شباهت بی بدیل این روزهای روحانی و مدیری توجهم را جلب کرد و به یاد حال و حوال این روزهای روحانی افتادم.

 مهران مدیری در این روزها که روزگار مردم را به خاطر تورم، رکود ، گرانی ، بیکاری و...................... پر استرس میدید برنامه ای به راه انداخت تا شاید بتواند ساعتی از غم وناراحتی مردم بکاهد و آنها را هر چند برای ساعتی از غم زمانه دور کند.


والبته اگر این روزها به روحانی توجه فرمایید می بینید وی با اتلاف چهارسال از اوقات ملت و فهم این مطلب که مردم از وی ناامید شده اند دست به ابتکار جدیدی زده و با تقلیدی از مهران مدیری ، در هر افتتاح و برنامه ای که برایش ترتیب می دهند به استندآپ کمدی  و سخنان شاد و گاها طنز می پردازد که گاهی از اوقات به هجو می گراید.

هدف وی از این عمل این است تا شاید بتواند از این طریق دل ملتی که در مدت چهار سال خون کرده است و از خود آزرده را برای دقایقی شاد و لحظاتی مفرح را برایشان ایجاد نماید

اما حیف و صدحیف که این گونه شاد کردن مردم برای حسن روحانی زیبنده نیست و باید راه دیگری را در چهار سال گذشته انتخاب می کرد.....


پس به سخنانش فقط بخندیم ....................................... همین