در این وانفسای دنیای امروز که هر روز فرقه ای جدید سر از زمین برداشته برای خود علم وکوتلی برافراشته ودنیا دوستان و مزوران و تزویر کنندگان به دنبال مطامع خود هستند

در این دنیا که سیاست زدگان دنیا پرست نایبت را دوره کرده اند  که در تنهایی اش او را از پشت بام دارالخلافه به پایین افکنند تا با نامه ها( ناله های بیا بیا آقا) کوفی نشانشان کربلا ی دیگری علم کنند


وسیاست بازان مکار غرب و شرق با دست زدنهایشان وکلید در باغ سبز نشان دادنشان به آنها، آقایان دنیا پرست مقام دوست را به رقص و توجیح حماقت هاشان(دوستی بی دلیل و اعتماد) واداشته

آقای من در تنهاییم تو را می خواهم در این دنیای شلوغ

مولای  ما دعا کن برای ما  ( در این دنیا پر آشوب وفتنه )