ای کاش امروز تو مناظره آقای هاشمی طبا این شعر را می خواندند.......


خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم
خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من

................................


            من خیلی دوست دارم