جناب آقای روحانی دیروز در اعترافی ناخواسته که به قصد تخریب چهره ی سید محرومان گفت:شما دادستان ویژه ی روحانیت هستید چی  کشیدند از شما علما باید بپرسم......


                  این اعتراف از زبان آقای روحانی نشان گر آن است که جناب آقای رئیسی اهل مماشات و رانت وگذشت از تخلف نیست

وهمانطور که جناب رئیسی در مناظره فرمودند: ((با فساد چه زیرعمامه من باشد چه عمامه آقای روحانی وچه زیر کت آقای جهانگیری باشد چه زیر کت آقای قالیباف باید برخورد شود............))


           سید ما اهل گذشت از فساد نیست