فرمان آتش به اختیار یعنی اینکه مثل اردوهای جهادی که وقتی دیدیم مسئولین کاری نمی کنند، خودمون دست به کار شدیم و تو مناطق محروم  رفتیم شروع کردیم به سازندگی وارائه خدمات .


حالا هر جا در سیاست و یا فرهنگ دیدیم که کمبودی هست یا به قول آقا مسئول تعطیله باید خودمون دست به کار بشیم .

             

                                                   مثل یک تک تیر انداز آماده شلیک به اختلال و تعطیلی مسئول باش