دیشب در خبرگزاری ها خبری مبنی بر ملغی شدن سند ۲۰۳۰ اعلام شد که جای بسی خوشحالی دارد اما باید به این نکته هم توجه داشت که آیا به این دولت که در بسیاری از رفتارهایش محرمانگی پیدا،روشن و واضح است،می شود اعتماد کرد یا خیر ؟حساس باشیم به لغو این سند خیانت، خوشحال نباشیم.               و با سو ظن به رفتار دولت مواظب حرکاتشان باشیم زیرا این دولت رفتارهای محرمانه زیاد دارد و اصولا به کسی پاسخگو نیست. 

از امروز به کتب درسی کودکانشان با حساسیت بیشتری نگاه کنیم 

         زیرا گرگ ها در کمین کودکانمان هستند