امروز دادگاه مجرمین قتل بنیتای عزیز بود. کودک هشت ماهه ای که حتی اگر موجودی زیر او را نبش هم میزد خبرش برای هر انسان سالم و دارای وجدان سخت بود اما امروز او ...........


آری اما امروز پدرش در دادگاه فریاد میزد بر سر مسببین این فاجعه از روی خشم و ناراحتی .

اما اگر من به جای قاضی  این پرونده بودم حتما پدر و مادر بنیتای عزیز را پای میز محاکمه می آوردم و از آنها سوال میکردم چرا فرزند هست ماهه خود را تنها در ماشین رها کرده اید و او را با خود نبرده اند آیا نمی توانستند او را پیش یکی از اقدام یا دوستان بگذارند به نظر من متهم اصلی این پرونده در درجه اول پدر و مادر بنیتای عزیز هستند

ایکاش ما قانونی داشتیم که می توانستیم آنها و دیگر اولیایی که فرزندانشان را اینگونه رها می کنند را محاکمه کنیم


آری فریادهای پدر بنیتای عزیز امروز از عصبانیت نبود بلکه از عذاب وجدان و ناراحتی از گار و اشتباه خودش بود


آری مسلما این چنین است