متاسفانه مطلب اخیر این جانب باعث سو تفاهم شده من،منظورم از این مطلب این بود که هر اتفاقی  در هر لحظه  می توانست بیفتد شما ببینید ماشین باید در چه فاصله ای و با چه شرایطی می بوده تا سارقان بتوانند خودرو را سرقت کنند خود این مطلب می تواند از خطرات احتمالی دیگری باشه که بچه ی هشت ماهه را به مخاطره بیندازد و این قضیه متاسفانه در کشور ما خیلی اتفاق می افتد که والدین فرزند کوچک و بی دفاع و بی پناه را در ماشین رها کرده و می روند و مدت طولانی آنها در ماشین تنها هستند تا والدین دوباره برگردند


شما تصورکنید ماشین روشن ،درب های خودرو باز و فاصله ی ماشین از منزل هم احتمال بسیار، زیاد بوده 

بقولی دزد حاضر،بز حاضر 


و باز تصور کنید آن کودک مشغول بازی کردن با درب ماشین می شد و درب باز می‌شد و بیرون پرت می شد ویا ناگاه ماشین به حرکت در می آمد چه

اما باز تقصیر و عذاب وجدان پدر بنیتای عزیز را نمی توان فراموش کرد

یادتان باشد که کودکتان را همیشه همراه خودتان به داخل ماشین برده و همراه خودتان از ماشین خارج کنید و او را تنها نگدارید