هنگام اربعین شده من هم هوایی ام
                                                              شکر خدا برا لقای تو راهی ام
                                                    روحم اگر چه کفتر صحن و سرات نیست
                                                           من کفتر سیاه بیابان و چاهی ام
                                                    من با سلام صبح و شبت حال می کنم
                                                        آن دم مباد لحظه ای آقا نخواهی ام
                                                      دیشب برات کرب و بلایت به من رسید
                                                        فطرس ندید حال بد و رو سیاهی ام
                                                      دریای نور چشم شما پاک و با صفاست   
                                                       در سیل عاشقان شما بچه ماهی ام 


                                                              محمد علی قاسم زاده بافقی