هر نوع وابستگی مؤ من را از وصول به حق باز می دارد و همچون غل و زنجیری که بر دست و پای زندانیان می بستند، او را به زمین می چسباند و قدرت قیام را از او می گیرد. مؤ من اگر وابستگی داشته باشد نمی تواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است. شهید مرتضی آوینی / کتاب گنجینه ی آسمانی / ص 75