شاید هنگامی که این جمله در رسانه ها منعکس شد همه چه خوشحال شدیم آخر یک قدم مثبت و محکم در برابر غرب برداشته شد اما زمانی که برجام به فرجام رسید و ما ذوق زده ازاین جمله ی حماسی بودیم عربستان ،امارات، قطر ،داعش و... ایران را تهدید کردند ایرانی که زمانی کنگره ی آمریکا برای عدم نفوذ ایران در حیات خلوت خود تصویب کرد حادثه ی منا پیش آمد به وزیرارشاد مجوز ندادند وزیرخارجه عربستان درخواست ملاقات ظریف را رد کرد و .... 

                                                                   و آنگاه بود که فهمیدم این جمله فقط زیبا است