شهدا شرمنده ایم چنان رفتار کرده ایم که گمان برده اند ما راحت طلبیم
شرمنده ایم که چنان رفتار کرده ایم که گمان برده اند ما راحت طلبیم