امام علی (ع):

"با دشمنت پیمانی مبند که قابل تفسیر باشد به این خاطر که پس از استوار شدن پیمان به وسیله ی عبارت های دوپهلو برای برهم زدنش راهی نباشد."

                                                                                        نهج البلاغه نامه 53