خدا شادتان کند دل رهبری راشاد کردید حالا دنیا فهمید تا سبزی سپاه هست ما آمریکایی نمی شویم تا براداران سپاه هستند ما با آمریکایی ها برادر نمی شویم .

خدا خیرتان دهد که خنده از ته دل را به رهبری اهدا کردید خدا می داند که ملت برایش آرزو شده بود خنده ی از ته پدرش اما شما با وقت شناسی وهوشیاری خیالش را راحت کردید .


 ای سبز قامتان خلیج فارس افتخار ما شما نگهبانان این دیارید


حالا دشمن باید فهمیده باشد اگر صدها برجام هم امضا شود حرف آخر را  شما به امامت نماز عشق اقامه خواهید کرد

اگر برجام ها ، به امضا برسد آمریکا وغرب باید در برابر سبزی قبایتان زانو بزنند .


   این مهر پایانی ما به برجام هاست.

                                       آقا بخند، خنده ی گل، نه ، خنده ی تو زیباست............