اگر شما می خواهید به من خدمت کنید،گاه گاهی یادم آورید که من همان محمد علی رجایی فرزند عبدالصمد اهل قزوینم که قبلا دوره گردی می کردم