داشتم این چند روز به این موضوع فکر می کردم  که چرا هنوز دولتی مثل دولت شهید رجایی پیدا نکردیم با این که زمان خدمت یکسال و چند روز بود یعنی از 18/05/59 که نخست وزیر شد تا8/06/1360 که شهید شد.

هنوز دولتیان ما جای او را نگرفتند با این که هرکدام 8 سال حکومت کردند تا به این جمله واین طرز تفکر رسیدم بعد فهمیدم چرا نیامده است؟