مصادیقش روشن است باید عمل کنیم ...................................... برخیز برادر